Cloud

Centrum Edukacji Domowej

Miejsce przyjazne edukacji domowej

Rekrutacja

Aktywna Mała Szkoła

 1. Rekrutacja w Centrum Edukacji Domowej w Krakowie prowadzona jest dla wszystkich oddziałów klas od I do VIII.

 2. Liczba miejsc uczniów zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona.

 3. Liczba stacjonarnych miejsc w oddziałach wynosi maksymalnie 12. W przypadku osiągniecia tego limitu nie jest możliwe przejście z nauczania domowego do stacjonarnego w trakcie roku szkolnego.

 4. Centrum pracuje przy Szkole, która posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu. Pełnomocnikiem Fundacji ds. SP AMS w Krakowie i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.

 5. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/22 ustala się od 27.01.2021 do dnia 31.08. 2021 r.

 6. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

Zasady rekrutacji

§1 Informacje ogólne
 1. Rekrutacja w Szkole Podstawowej AMS w Krakowie prowadzona jest do wszystkich oddziałów/klas do I do VIII, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i edukacji domowej.
 2. Liczba miejsc stacjonarnych w poszczególnych klasach – maks. 15 uczniów, przy zachowaniu średniej na oddział 12 uczniów (status małej szkoły), przy czym Dyrektor Szkoły ma prawo zakończyć rekrutację przy niższej liczbie zrekrutowanych uczniów np. z uwagi na zrekrutowanie dziecka/dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Liczba miejsc uczniów zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona limitami. Uczeń stacjonarny może na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora przejść w każdym momencie roku z trybu stacjonarnego na domowy. Natomiast w przypadku osiągniecia limitu uczniów stacjonarnych w danej klasie, dyrektor może nie wyrazić zgody na zmianę trybu nauki z domowego na stacjonarny w trakcie roku szkolnego.
 4. Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu. Pełnomocnikiem Fundacji ds. SP AMS w Krakowie i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.
 5. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/22 ustala się od.01.12.2021 do dnia 31.08. 2022 r.

 

§2 Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2022/2021
 • Uczniem Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie, zwanej dalej „Szkołą”, może być każde dziecko, objęte obowiązkiem szkolnym kwalifikujące się do ogólnie dostępnego oddziału. W stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności, Szkoła zastrzega sobie prawo limitu przyjęć dzieci z orzeczeniem do 10% liczebności oddziału. Dzieci zgłaszane do edukacji domowej nie podlegają limitom liczebności. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
 • udział w informacyjnym spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, indywidualnym lub grupowym (także online) w terminie ustalonym przez Dyrektora, kontakt przez stronę ams.school lub telefonicznie 796539290
 • złożenie deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły- deklaracja ma charakter jednostronnego wyrażenia woli ze strony rodziców – stanowi wniosek o przyjęcie do szkoły, nie jest jednak wiążąca ani dla szkoły, ani dla rodziców, dopóki nie zostanie podpisana umowa. Deklarację można wysłać online (preferowane) lub złożyć w sekretariacie Szkoły, ul. Koletek 19.
 • rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z ww. przedstawicielem organu prowadzącego, w sytuacji, gdy spotkanie informacyjne miało charakter grupowy.
 • poświadczenia przez Rodziców, że zapoznali się z koncepcją, Statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym  Szkoły i nie podważają jej charakteru oraz złożenie oświadczenia określającego zakres własnego udziału i zaangażowania w życie szkoły, w tym udziału w Radzie Rodziców, przy jednoczesnym dostarczeniu dodatkowych informacji o dziecku w postaci ankiety dla rodziców, opinii z przedszkola, kopii świadectwa z poprzedniej szkoły (w przypadku zmiany szkoły). Opis koncepcji, statut, program wychowawczo-profilaktyczny dostępne są na stronie ams.school  oraz w siedzibie szkoły.
 • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacenie przez Rodziców wpisowego. Kwota wpisowego od 1.01.2022 wynosi 2000,00 (dwa tysiące) złotych za dziecko, (w szczególnych przypadkach, np. zapisanie rodzeństwa) na wniosek Rodziców, kwota ta może zostać obniżona decyzją Dyrektora) i/ lub rozłożona na maksymalnie 4 raty. W przypadku wpłaty wpisowego w terminie do 28.02.2022, upust wynosi 20%, a do 20.04.2022 – 10%. Wpisowe należy wpłacić na konto Szkoły w BNP Paribas: 56 1750 0012 0000 0000 3483 2765. W przypadku rezygnacji ze szkoły po podpisaniu umowy i wpłaceniu wpisowego, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie innych wymaganych dokumentów tj. opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej, pod której opieką jest dziecko, orzeczenia o niepełnosprawności, książeczki zdrowia dziecka (kopia szczepień) itp. 
 1. Szkoła  zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji uczniów do Szkoły, w przypadku wyczerpania limitu rekrutacyjnego wynikającego z założeń szkoły lub obniżenia tego limitu.

 

Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły:
 1. Szkoła przyjmuje deklaracje o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023 w formie mailowej, a następnie papierowej z podpisem Rodzica;
 2. Deklarację, według wzoru zamieszczonego na stronie www.ams.school oraz dostępnego w siedzibie szkoły, podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Szkoła przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich przekazania.
 4. Szkoła może odmówić podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych bez podania przyczyny.
 5. Zatajenie istotnych informacji o dziecku, w tym o jego stanie zdrowia, braku szczepień, czy dysfunkcjach społecznych i rozwojowych może być podstawą do wypowiedzenia umowy również po jej podpisaniu.

 

§3 Wpisowe:
 1. Rodzice po podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący szkołę, par. 2 pkt. 1 ust e) terminie 60 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do 31.07.2021 r., chyba że podpisanie umowy nastąpi po tym terminie, wtedy wpłata następuje bezzwłocznie do dnia przyjęcia ucznia do szkoły.
 2. Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w ratach ustalonych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i wpisanych do umowy.
 3. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest modyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§4 Czesne i fundusz inwestycyjny:
 1. Nauka w Szkole jest odpłatna, niezależnie od fizycznej obecności lub nieobecności dziecka w szkole i niezależnie od organizacji roku szkolnego (czas nauki czy czas przerwy w nauce). Brak możliwości świadczenia usług w formie stacjonarnej na terenie szkoły, z uwagi na zewnętrzne prawne ograniczenia nie oznacza braku świadczenia usług przez szkołę, jeśli te usługi edukacyjne (lekcyjne i pozalekcyjne ) świadczone są w formie online.
 
Czesne w roku szkolnym 2022/23 wynosi: 
 • dla uczniów kontynuujących naukę w szkole: 590 zł/miesiąc dla uczniów klas I-III oraz 730 zł dla uczniów klas IV-VIII.
 • dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole: 640 zł/miesiąc dla nowych uczniów klas I-III oraz 780 zł dla  nowych uczniów klas IV-VIII.
 1. Z czesnego pokrywane są drobne koszty inwestycyjne, koszty pośrednie organu prowadzącego oraz koszty bieżące funkcjonowania szkoły, w tym m.in. koszty ubezpieczenia, imprez, realizacji wychowania fizycznego poza szkołą, zajęć wyrównawczych, logopedycznych; zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w tym realizowanych we współpracy z CMJ, opieki poza lekcjami  zapewnianej od 8.00 do 16.00 koszty administracyjno-księgowe szkoły. Czesne nie obejmuje cateringu i wyjazdu na zielone szkoły.
 2. W sytuacji zapisania więcej niż jednego dziecka oraz innych okoliczności (trudna sytuacja materialna, gotowość i możliwość świadczenia konkretnej pracy na rzecz szkoły, udokumentowane polecenie szkoły innym rodzicom (którzy podpiszą umowę i rozpoczną edukację), na uzasadniony wniosek rodzica czesne może ulec okresowemu zmniejszeniu o maksymalnie 40%. W przypadku nauczania domowego, w stosunku do ucznia, który nie korzysta z żadnych dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę czesne może wynieść 100 zł dla uczniów z klas I-III i 120 zł dla uczniów z klas IV-VIII. Decyzję w sprawie obniżenia czesnego podejmuje Dyrektor Szkoły.
 3. Na uzasadniony wniosek rodziców Dyrektor może rozłożyć płatność na raty.
 4. Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany par.2, pkt 1 e) oraz w umowie numer rachunku bankowego, przez 12 m-cy. Czesne, o ile rodzic nie uzyskał pisemnej zgody dyrektora, na jego prolongatę, zmniejszenie lub umorzenie, podlega egzekucji prawnej. Koszty egzekucji obciążają płatnika.
 5. Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do odmowy udziału ucznia w zajęciach dodatkowych i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co oznacza również skreślenie z listy uczniów. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.  70 zł/mc – w przypadku ucznia I klasy, 60 zł/mc – ucznia II klasy, 50 zł/mc – ucznia III klasy, 40 zł/mc – ucznia IV klasy, 30 zł/mc – ucznia V klasy, 20 zł/mc – ucznia VI klasy, 10 zł/mc –ucznia VII klasy, 0 zł/mc – ucznia VIII klasy.
 6. Wysokość wpłat na fundusz inwestycyjny jest skorelowana z zakładanym czasem korzystania przez dziecko z zasobów szkoły (w taki sposób, że im dłużej dziecko korzysta z zasobów, tym wpłata jest wyższa, a im krócej- tym niższa) i wynosi:
 7. W roku 2022/23 kontynuuje się Fundusz Inwestycyjny z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z pozyskaniem i adaptacją lokalu dla szkoły. Fundusz ten może również stanowić zabezpieczenie kredytów.
 8. Funduszem inwestycyjnym dysponuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym szkołę. Każdy wydatek powyżej 20.000 zł wymaga pozytywnej opinii RR.
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11 2021 roku.
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość w uzgodnieniu z dyrektorem AMS w Krakowie dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie, które wejdą w życie po 30 dniach od zatwierdzenia.

Dyrektor SP AMS w Krakowie.

Rekrutacja

do Centrum Edukacji Domowej

 1. Propozycja warsztatów dostępna jest w zakładce WARSZTATY I ZAJĘCIA.

 2. Na warsztaty można zapisać w pakiecie na cały miesiąc lub na poszczególne dni.

 3. Możliwe jest stworzenie warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym celu prosimy o kontakt mailowy: edukacjadomowa@ams.school.

 4. Cennik warsztatów i zajęć dodatkowych

 5. W celu ustalenia szczegółów dotyczących zjazdów integracyjnych w połączeniu z warsztatami edukacyjnymi prosimy o kontakt mailowy: edukacjadomowa@ams.school.