Cloud

Centrum Edukacji Domowej

Miejsce przyjazne edukacji domowej

Rekrutacja

Aktywna Mała Szkoła

 1. Rekrutacja w Centrum Edukacji Domowej w Krakowie prowadzona jest dla wszystkich oddziałów klas od I do VIII.

 2. Liczba miejsc uczniów zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona.

 3. Liczba stacjonarnych miejsc w oddziałach wynosi maksymalnie 12. W przypadku osiągniecia tego limitu nie jest możliwe przejście z nauczania domowego do stacjonarnego w trakcie roku szkolnego.

 4. Centrum pracuje przy Szkole, która posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu. Pełnomocnikiem Fundacji ds. SP AMS w Krakowie i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.

 5. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/22 ustala się od 27.01.2021 do dnia 31.08. 2021 r.

 6. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

Zasady rekrutacji

 1. Złożenie deklaracji przyjęcia dziecka do Centrum Edukacji Domowej – deklaracja ma charakter jednostronnego wyrażenia woli ze strony rodziców – stanowi wniosek o przyjęcie do Centrum, nie jest jednak wiążące ani dla Centrum, ani dla rodziców, dopóki nie zostanie podpisana umowa. Deklarację należy wysłać online na adres: edukacjadomowa@ams.school.
 2. Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacenie przez Rodziców wpisowego.
 3. Nauka Stacjonarna w Centrum ED jest odpłatna, niezależnie od fizycznej obecności lub nieobecności dziecka w Centrum i niezależnie od organizacji roku szkolnego (czas nauki czy czas przerwy w nauce). Brak możliwości świadczenia usług w formie stacjonarnej na terenie szkoły, z uwagi na zewnętrzne prawne ograniczenia nie oznacza braku świadczenia usług przez Centrum, jeśli te usługi edukacyjne (lekcyjne i pozalekcyjne ) świadczone są w formie online. Czesne w roku szkolnym 2021/22 wynosi 510 zł/miesiąc dla uczniów klas I-III oraz 660 zł dla  uczniów klas IV-VIII. W przypadku uczniów ED koszty te ustalane są indywidualne w zależności od zakresu świadczeń, z których korzysta uczeń.
 4. Z czesnego pokrywane są drobne koszty inwestycyjne, koszty pośrednie organu prowadzącego oraz koszty bieżące funkcjonowania szkoły, w tym m.in. koszty ubezpieczenia, imprez, realizacji wychowania fizycznego poza szkołą, zajęć wyrównawczych, logopedycznych; zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, koszty administracyjno-księgowe szkoły, czesne nie obejmuje cateringu i wyjazdu na zielone szkoły.
 5. W sytuacji zapisania więcej niż jednego dziecka oraz innych okoliczności (trudna sytuacja materialna, gotowość i możliwość świadczenia konkretnej pracy na rzecz szkoły, udokumentowane polecenie szkoły innym rodzicom (którzy podpiszą umowę i rozpoczną edukację), na uzasadniony wniosek rodzica czesne może ulec okresowemu zmniejszeniu o maksymalnie 60%. W przypadku nauczania domowego, w stosunku do ucznia, który nie korzysta z żadnych dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę czesne może wynieść 50 zł dla uczniów z klas I-III i 70 zł dla uczniów z klas IV-VIII. Decyzję w sprawie obniżenia czesnego podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Na uzasadniony wniosek rodziców Dyrektor może rozłożyć płatność na raty.
 7. Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany w umowie numer rachunku bankowego, przez 12 m-cy. Czesne, o ile rodzic nie uzyskał pisemnej zgody dyrektora, na jego prolongatę, zmniejszenie lub umorzenie, podlega egzekucji prawnej. Koszty egzekucji obciążają płatnika.
 8. Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do odmowy udziału ucznia w zajęciach dodatkowych i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co oznacza również skreślenie z listy uczniów.
 9. Opłata za jednorazowe warsztaty edukacyjne będzie ustalana indywidualnie.

Rekrutacja

do Centrum Edukacji Domowej

 1. Propozycja warsztatów dostępna jest w zakładce WARSZTATY I ZAJĘCIA.

 2. Na warsztaty można zapisać w pakiecie na cały miesiąc lub na poszczególne dni.

 3. Możliwe jest stworzenie warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym celu prosimy o kontakt mailowy: edukacjadomowa@ams.school.

 4. Cennik warsztatów i zajęć dodatkowych

 5. W celu ustalenia szczegółów dotyczących zjazdów integracyjnych w połączeniu z warsztatami edukacyjnymi prosimy o kontakt mailowy: edukacjadomowa@ams.school.